Home Aktuality Aktuality Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II

Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II

Termín výstavby: 2019/2021

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a restaurátorských službách Kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou.

Kostel sv. Markéty je nemovitou kulturní památkou areálu zámku Jaroměřice nad Rokytnou, který byl nařízením vlády č. 132/2001Sb. s účinností ode dne 1. 1. 2002 prohlášen národní kulturní památkou, která je zapsána pod registračním číslem 26383/7-2665 v ústředním seznamu KP ČR. Objekt a celý areál je chráněn zákonem č. 20/1987Sb. zákon o státní památkové péči.

Hlavní stavební práce a restaurátorské služby (podrobně uvedeno v PD):

- Stavební úpravy na obnově památky (exteriér i interiér): sanace svislých konstrukcí, statická sanace narušených či výměnu dožilých nosných stropních konstrukcí, sanace či výměna poškozených krovových konstrukcí a střešních plášťů, výměna nevhodných novodobých případně technicky porušených podlahových konstrukcí, opravy omítkových povrchů vnitřních stěn, celková obnova vnějšího omítkového pláště se změnou barevností objektu, repase stávajících oken a dveří, výměna tvarově a konstrukčně nevhodných novodobých oken a dveří, restaurování umělecké a uměleckořemeslné výzdoby.

- Restaurátorské práce (exteriér i interiér): restaurování maleb (malby v klenbě v presbytáři, malby na stěnách v presbytáři, malby na menzách v kostele, malby v tamburu, malby v kupoli hlavní lodi, malby v lucerně, výmalba stěn lodě na plochách s obnovou starší úpravy), restaurování omítek, restaurování kamenných prvků.

- Obnova zahrad: snížení terénu v dotčené části terasy, vybudování nové opěrné zdi, úprava koruny stávající opěrné zdi, vybudování drenážního a odvodňovacího systému, výšková úprava stávajícího propojovacího schodiště k zámecké terase, zadláždění části půdorysné plochy a realizace sadových úprav a výsadby keřů a rostlin.

- Temperování, elektroinstalace (silnoproud, osvětlení, slaboproud, PZTS, ozvučení), ZTI a vzduchotechnika (vybudování nového sociálního zařízení), rekonstrukce přípojky kanalizace a přípojka NN.

- Dopracování restaurátorských záměrů v souladu požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů.